Słownik

Pragniemy ułatwić początkującym Czytelnikom, poruszanie się w meandrach transhumanizmu. Stąd ten podręczny, prosty słowniczek terminów związanych z tematem. Nie chcemy wyważać przysłowiowych otwartych drzwi – dlatego korzystając z bogactwa internetu, niejednokrotnie odsyłamy do istniejących już w sieci definicji. Miłej lektury!

Afazja – zaburzenie mowy, bardzo ogólne pojęcie wymagające szczegółowej analizy – czytaj więcej

AI (artificial intelligence) – dział informatyki, definiowany na wiele różnych sposobów – czytaj więcej

Android –  (z greki: andros – mężczyzna, istota ludzka) – robot humanoidalny (podobny kształtem do człowieka), sztucznie stworzona istota lub urządzenie wykonujące automatycznie pewne zadania – czytaj więcej

BCI – Brain Computer Interface – Interfejs mózg-komputer – Interfejs, którego działanie opiera się wyłącznie na analizie aktywności mózgu i nie jest zależne od aktywności innych nerwów lub mięśni – czytaj więcej

Big Data – termin odnoszący się do dużych zbiorów danych, których przetwarzanie i analiza jest trudna, ale jednocześnie wartościowa, ponieważ może prowadzić do otrzymania zupełnie nowych wyników, które nie kojarzą się jednoznacznie z zawartością pierwotnych zbiorów – czytaj więcej

Blue Gene –  architektura superkomputerów rozwijana przez IBM we współpracy z Lawrence Livermore National Laboratory oraz Departamentem Energii USA – czytaj więcej

Cyborg – (ang. cybernetic organism – organizm cybernetyczny) – organizm, którego procesy życiowe realizowane są lub wspomagane przez urządzenia techniczne – czytaj więcej

Deep Blue – superkomputer stworzony przez IBM po to, aby symulować grę w szachy– czytaj więcej

Deprywacja sensoryczna – metoda stosowana w psychologii eksperymentalnej polegająca na zamierzonej redukcji lub usunięciu bodźców sensorycznych działających na zmysły człowieka (światło, dźwięk, smak, węch, odczucie nacisku, odczucie temperatury). – czytaj więcej

EEG – metoda badania stanów czynnościowych mózgu za pomocą pomiaru potencjału elektrycznego, generowanego przez korelaty neuronalne z powierzchni czaszki – czytaj więcej

Ewolucja – zmiana w czasie konformacji wieloparametrowej dużego nieliniowego układu dynamicznego – czytaj więcej

fMRI  functional magnetic resonance – (funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego) – metoda diagnostyczna badania aktywnych struktur mózgu pozwalająca na oznaczenie utlenowania aktywnego fragmentu tkanki mózgowej – czytaj więcej 

HBP (Human Brain Project) – Projekt Ludzkiego Mózgu – duży projekt badawczy, którego celem jest zbudowanie infrastruktury badawczej opartej o technologie informatyczne mający umożliwić badaczom z całej Europy pogłębianie wiedzy z dziedziny neurologii, informatyki i kognitywistyki – czytaj więcej

Hipokamp – struktura mózgowa o podstawowym znaczeniu dla procesów pamięciowych, w szczególności powstawaniu trwałych śladów w pamięci długotrwałej – czytaj więcej

Humanoid –  każdy byt, którego kształt ciała przypomina ludzkie. Termin obejmuje więc ssaki naczelne jak i sztuczne organizmy – czytaj więcej

Inteligencja – bardzo ogólna zdolność umysłowa, która obejmuje różne  umiejętność np.: rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego rozumienia złożonych kwestii, szybkiego uczenia się oraz uczenia się na podstawie osobistego doświadczenia. Obecnie nie posiadamy uzgodnionej i powszechnie akceptowalnej definicji inteligencji – czytaj więcej

Kognitywistyka – (z ang. cognitive science) jest nauką multidyscyplinarną, zajmującą się badaniem procesów mentalnych i wyjaśnianiem znajdujących się u ich podłoża mechanizmów (zarówno formalnych, jak i biologicznych) – czytaj więcej

Nanoboty – to maszyny zbudowane za pomocą mikroskopu sił atomowych o wielkości w zakresie od 1.5-100 nm. Są  to urządzenie, które pozwala na precyzyjną interakcję z obiektami w nanoskali – czytaj więcej

Nanotechnologia – Nanotechnologia to gałąź technonauki, która zajmuje się tworzeniem określonych struktur na poziomie nanometrycznym, czyli poziomie atomów i cząsteczekczytaj więcej

Neuronauka – Neuronauka to interdyscyplinarny dział nauki zajmujący się badaniem ośrodkowego układu nerwowego, w tym badaniem mózgu. Korzysta ona z metodologii nauk biologicznych, medycznych, fizyki i informatyki – czytaj więcej

Neurony lustrzane – grupy neuronów, które uaktywniają się podczas wykonywania pewnej czynności lub obserwowania tej samej czynności u innych osobników. Neurony lustrzane odkryto najpierw w mózgach małp (makaków) a następnie w mózgu człowieka – czytaj więcej

Neurotransmitery – są to biologicznie czynne związki, które przekazują informacje z neuronu na neuron lub efektor. Ich działanie ma miejsce w przestrzeni synaptycznej gdzie przejmują one rolę przekaźników informacji jakimi w aksonach i dendrytach są jony. Rolę neurotransmiterów pełnią najczęściej aminy lub aminokwasy. –  czytaj więcej

Rzeczywistość wirtualna – Virtual Reality – projekcja sztucznej rzeczywistości stworzona z wykorzystaniem technologii informatycznych. Jej działanie polega na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Może reprezentować zarówno elementy świata realnego (symulacje komputerowe), jak i zupełnie fikcyjnego (gry) – czytaj więcej

SI (superintelligence) – cecha ludzi przewyższających intelektualnie każdego istniejącego człowieka, praktycznie we wszystkich aspektach, w tym również kreatywnością, mądrością i umiejętnościami społecznymi, jedne z celów do osiągnięcia przez transczłowieka – czytaj więcej

 

Singularity (osobliwość) – Technologiczna osobliwość, podobnie jak w kosmologii, osobliwość jako punk tuż przed powstaniem wszechświata w procesie Wielkiego Wybuchu, punkt krytyczny  w przyszłym rozwoju cywilizacji. Definiowany jako miejsce przejścia fazowego pomiędzy szybkim postępem technologicznym a taką zmianą możliwości technologicznych, która spowoduje, że  człowiek przestanie rozumieć wykreowane w przestrzeniach wirtualnych obiekty. Według transhumanistów będzie to czas, kiedy możliwy stanie transfer ludzkiego umysłu do technologicznych urządzeń – czytaj więcej

 

Sztuczna inteligencja – (SI, ang. artificial intelligence, AI) – dziedzina nauki zajmująca się tworzeniem algorytmów i modeli, które w swoim działaniu naśladują inteligencję ludzką.  Z technicznego punktu widzenia można ją zdefiniować jako dział informatyki zajmujący się rozwiązywaniem problemów, które nie są efektywnie algorytmizowalne, zgodnie z drugim problemem Hilberta. – czytaj więcej

TMS  – Transcranial Nagnetic Stimulation (przezczaszkowa stymulacja magnetyczna) – metoda terapeutyczna polegająca na działaniu silnym polem magnetycznym na wybrane obszary mózgu – czytaj więcej

Historia

Autor: Bartosz Piszczek